Legislativa - Stanovy

STANOVY  UNIE DESTILATÉRŮ

 

 

 

NÁZEV A SÍDLO

 

Článek 1

·       Název: Unie destilatérů z.s. (dále jen Unie).

·       Unie  vznikla jako sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb. ode dne účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je Unie považována za spolek podl ust. § 214  a násl. občanského zákoníku.

·       Sídlo: Vizovice, Razov 472, PSČ 76312.

·       IČO: 49629603.

·       Unie je právnickou osobou.

 

ÚČEL

 

Článek 2

·       Unie je dobrovolným svazkem destilatérů ovoce na území České republiky. Účelem Unie a hlavní činností Unie je:

·       podpora rozvoje výroby ovocných destilátů,

·       vzdělávací činnost pro členy Unie (pořádání seminářů, školení atd.),

·       spolupráce s odbornými a vzdělávacími institucemi zabývajícími se problematikou ovocných destilátů,

·       pořádání koštů ovocných destilátů,

·       hájení a prosazování zájmů destilatérů.

·       Unie může vyvíjet ediční a publikační činnosti. Unie může v rozsahu svého odborného zaměření poskytovat v souladu s právním řádem placené služby, či vykonávat další, popřípadě i placené činnosti.

·       Unie může spolupracovat s obdobnými organizacemi nebo subjekty v jiných státech.

 

 

ČLENSTVÍ  V UNII

 

Článek 3

 

·       Členem Unie se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která se zabývá činností v oboru výroby destilátů, především pěstitelským pálením a má vydané povolení ke své činnosti Ministerstvem zemědělství ČR, je registrována místně příslušným živnostenským úřadem, finančním úřadem a celním úřadem.

·       Členem Unie může být taktéž každá fyzická i právnická osoba, která nevyrábí destiláty, ale která je odborně způsobilá v daném oboru nebo oboru souvisejícím a její působení v Unii dává předpoklad k rozvoji činnosti Unie.

·       Členství je vázáno na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

 

Článek 4

 

·       O přijetí za člena Unie rozhoduje předsednictvo, a to na základě ústní nebo písemné přihlášky.

·       Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se lze písemně odvolat, a to do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je třeba v písemné podobně ve shora uvedené 30 denní lhůtě doručit předsednictvu Unie.  O podaném odvolání rozhoduje valná hromada, jejíž rozhodnutí je závazné a konečné.

 

Článek 5

 

·       Členství v Unii končí:

·       vystoupením člena, a to k okamžiku, kdy je písemné prohlášení člena o vystoupení doručeno předsednictvu,

·       úmrtím člena- fyzické osoby nebo zánikem člena právnické osoby,

·       zrušením členství pro neplacení členského příspěvku, pokud je člen s úhradou členského příspěvku v prodlení a členský příspěvek nezaplatí ani v přiměřené lhůtě na základě písemné výzvy předsednictva, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

·       Vyloučit člena z Unie lze pouze v těchto případech:

·       pro hrubé porušení základních hygienických pravidel v souvislosti s výrobou destilátů,

·       pro hrubé porušení technologické kázně (vyplývající z chemického a senzorického rozboru provedeného akreditovanou laboratoří) v souvislosti s výrobou destilátů,

·       pro pravomocné odsouzení za trestný čin související s podnikatelskou či jinou výdělečnou činností daného člena.

Ustanovení § 239 občanského zákoníku týkající se výzvy ke zjednání nápravy se vylučuje.

·       O vyloučení člena Unie rozhoduje výlučně valná hromada, a to na návrh kteréhokoli člena Unie.  Návrh musí mít písemnou formu a obsahovat popis všech skutkových okolností, které osvědčují důvod pro vyloučení člena.  Člen, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Vzhledem ke skutečnosti, že o vyloučení člena rozhoduje valná hromada, interní přezkum rozhodnutí o vyloučení člena podle ust. § 241 občanského zákoníku se vylučuje.

 

 

Článek 6

 

·       Člen má právo:

·       volit a být volen do orgánů Unie,

·       podílet se na všech činnostech Unie jako celku,

·       být informován o činnosti a hospodaření Unie a jejích orgánů,

·       používat prostředky, zařízení a další majetek Unie, a to v souladu s vnitřními předpisy Unie.

·       Čestný člen má práva obdobná jako řádný člen, avšak s výjimkou práva volit a být volen do orgánů Unie. Je oprávněn účastnit se valné hromady, přičemž při rozhodování valné hromady má hlas poradní.  Čestný člen neplatí členské příspěvky.

 

 

Článek 7

 

·       Člen má tyto povinnosti:

·       řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly

·       dodržovat stanovy, hájit zájmy Unie

·       účastnit se činnosti Unie

·       řádně a včas platit členské příspěvky

·       účastnit se práce ve volených funkcích a volených komisích

·       poskytnout informace o výrobě, produkovaném množství a druhu destilátů, výrobním zařízení (tyto informace je zájemce o členství v Unii povinnen  poskytnout současně s přihláškou a po přijetí za člena Unie, kdykoli na vyžádání předsednictva)

·       písemně oznamovat změny údajů (změna sídla, adresy, telefonu, majitele, technologického zařízení, objemu produkce) a to do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala

·       zvyšovat svou odbornou způsobilost (např. účastí na odborných seminářích Unie).

 

 

 

 

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

 

Článek 8

 

·       Čestné členství v Unii může být uděleno za dlouholetou činnost osobám, které byly v minulosti členy Unie, a které již samy ovocné destiláty nevyrábí.

·       O udělení čestného členství rozhoduje předsednictvo. Čestný člen neplatí členské příspěvky.

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA UNIE

 

Článek 9

 

·       Orgány Unie tvoří:

·       valná hromada

·       předsednictvo

·       kontrolní komise

 

 

POMOCNÉ ORGÁNY

 

Článek 10

 

·       V případě potřeby může Unie vytvořit pomocné orgány v jiných oblastech, přičemž tyto pomocné orgány může ustanovit předsednictvo na základě svého rozhodnutí, je-li ustanovení takového pomocného orgánu potřebné a účelné.

 

ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ UNIE

 

Článek 11

 

·       Orgány Unie uvedené v článku 9 těchto stanov jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.  Není-li na valné hromadě přítomna nadpoloviční většina členů, zasedání se odročí o půl hodiny a poté je valná hromada usnášeníschopná prostou většinou přítomných členů.

·       Není-li stanoveno, že k přijetí rozhodnutí orgánů Unie uvedených v článku 9 těchto stanov je nutný souhlas kvalifikované většiny, je rozhodnutí přijato, vysloví-li s jeho návrhem souhlas nadpoloviční většina přítomných osob oprávněných hlasovat.

·       V případech, kdy stanovy určují jako podmínku přijetí rozhodnutí souhlas kvalifikované většiny, je rozhodnutí přijato, vysloví-li s jeho návrhem souhlas nejméně dvě třetiny přítomných osob oprávněných hlasovat.

·       Nejde-li o volbu orgánů Unie, provádí se hlasování zpravidla veřejně (aklamací).

·       Volby orgánů Unie se provádějí tajným hlasováním.

·       Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

 

Závaznost rozhodnutí

 

Článek 12

 

·       Rozhodnutí valné hromady Unie a rozhodnutí předsednictva přijatá v souladu se stanovami, jsou závazná pro ostatní orgány Unie a pro její členy.

·       Vysloví-li s rozhodnutím orgánů uvedených v odstavci 1 tohoto článku nesouhlas alespoň jedna třetina členů Unie, je výkon takového rozhodnutí pozastaven do doby dalšího rozhodnutí valné hromady o této otázce.

 

VALNÁ HROMADA UNIE

 

Článek 13

·       Valná hromada Unie  je nejvyšším orgánem Unie a koná se nejméně jedenkrát ročně. Každý člen Unie je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní a požadovat vysvětlení záležitostí Unie. Valnou hromadu tvoří všichni na ni přítomní členové Unie.  Pro účely hlasování na valné hromadě platí, že každý člen Unie má jeden hlas.

·       Valnou hromadu svolává předsednictvo, a to:

·       z vlastní iniciativy,

·       z podnětu alespoň třetiny členů Unie,

·       z podnětu kontrolní komise.

·       Zasedání valné hromady předsednictvo svolává třicet dnů před jejím konáním písemnou pozvánkou zaslanou všem členům Unie emailem na adresu, kterou členové Unie předsednictvu pro tento účel sdělí a dále zveřejní pozvánku na valnou hromadu na webových stránkách www.unie-destilateru.cz. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Nesvolá-li předsednictvo zasedání valné hromady do 30 dnů od doručení podnětu dle odst. 2 tohoto článku, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady Unie sám.

 

Článek 14

·       Valná hromada jedná o všech otázkách spojených s organizací, činností a hospodařením Unie.

·       Valná hromada Unie zejména:

·       Stanovuje základní zásady a cíle činnosti Unie jako celku a jejich orgánů pro příští období.

·       Určuje hlavní zaměření činnosti Unie.

·       Určuje a hodnotí činnost jí zvolených orgánů Unie.

·       Rozhoduje o změnách stanov Unie.

·       Volí a odvolává členy předsednictva a kontrolní komise.

·       Je oprávněna ustanovit zvláštní komise, a to i z nečlenů Unie.

·       Schvaluje výsledek hospodaření Unie.

·       Rozhoduje o zrušení Unie s likvidací nebo o její přeměně.

·       Souhlas kvalifikované většiny valné hromady je třeba k těmto rozhodnutím valné hromady:

·       Rozhodnutí o změně stanov Unie.

·       Rozhodnutí o zrušení Unie s likvidací nebo o její přeměně.

·       Předsednictvo Unie zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do 30 dnů od jejího konání. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká rozhodnutí přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

 

PŘEDSEDNICTVO

 

Článek 15

 

·       Předsednictvo je statutárním orgánem Unie. Členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Každý člen předsednictva je oprávněn se formou hlasování podílet na rozhodování předsednictva při jeho zasedáních, přičemž platí, že pro účely hlasování má každý člen předsednictva jeden hlas.

·       Předsednictvo za svoji činnost jakož i za činnost pomocných orgánů, které v souladu s těmito stanovami ustanovilo, odpovídá valné hromadě. Předsednictvo je povinno valnou hromadu informovat o své činnosti.

·       Za Unii jedná předseda předsednictva samostatně nebo dva členové předsednictva společně. Předseda předsednictva samostatně nebo dva členové předsednictva společně mohou zastupovat Unii ve všech záležitostech,  včetně udělování plných mocí třetím osobám.

 

Článek 16

·       Předsednictvo je složeno  z pěti členů.

·       Předsednictvo volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy.

 

 

 

Článek 17

·       Zasedání předsednictva se koná nejméně čtyřikrát ročně.

 

Článek 18

·       Funkční období předsednictva je pětileté.

 

Článek 19

·       Předsednictvo je statutárním orgánem Unie a do jeho pravomoci náleží zejména:

·       Řídit činnost Unie mezi zasedáními valné hromady.

·       Metodicky řídit a usměrňovat činnost pomocných orgánů Unie, projednávat zaměření jejich činnosti, vydávat případná doporučení a náměty.

·       Svolávat valnou hromadu Unie.

·       Odpovídat za provedení usnesení valné hromady.

·       Schvalovat plán činnosti Unie a plán hospodaření.

·       Projednávat zprávy o činnosti Unie a pomocných orgánů.

·       Řídit činnost pomocných orgánů, které v souladu s těmito stanovami ustanovilo.

·       Schvalovat uzavírání dohod o spolupráci s jinými právnickými osobami a subjekty.

·       Udílet čestné členství v Unii.

·       Vydávat jednací a příspěvkový řád Unie.

·       Jmenovat tajemníka a určovat pracovníky sekretariátu.

 

KONTROLNÍ KOMISE

 

Článek 20

 

·       Kontrolní komise Unie je nejméně tříčlenná a je volena na dobu pěti let. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu, popř. dalších orgánem Unie.

·       Každý člen kontrolní komise  je oprávněn se formou hlasování podílet na rozhodování kontrolní komise při jejich zasedáních,  přičemž platí, že pro účely hlasování má každý člen kontrolní komise jeden hlas.

·       Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda komise, příp. jiný její člen určený kontrolní komisí má právo účastnit se zasedání předsednictva s hlasem poradním.

·       Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Unie a jejích orgánů. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Unie řádně vedeny a vykonává-li Unie činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Na zjištěné nedostatky je kontrolní komise povinna upozornit předsednictvo a valnou hromadu a je oprávněna navrhnout způsob nápravy.

·       Kontrolu hospodaření Unie je kontrolní komise povinna provést nejméně jedenkrát za kalendářní rok.

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ V ORGÁNECH UNIE

 

Článek 21

 

·       Veškeré členství a funkce vykonávané v orgánech Unie (s výjimkou tajemníka sekretariátu Unie) jsou členstvím a funkcemi čestnými, za jejichž výkon dané osobě nenáleží žádná odměna.

 

 

SEKRETARIÁT UNIE

 

Článek 22

 

·       Technicko-administrativní, finanční a jiné obdobné úkoly plní sekretariát Unie. Sekretariát Unie vede evidenci seznamu členů s tím, že tento seznam je veden v elektronické podobě a u každého člena Unie se zapisují tyto údaje: datum vzniku členství, jméno a příjmení, bydliště, datum  narození nebo název, sídlo a IČ, emailová adresa pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu. V případě zániku členství sekretariát provede bez zbytečného odkladu výmaz daného člena. Na žádost kteréhokoli člena Unie je člen oprávněn do seznamu členů nahlédnout.

·       Sekretariát odpovídá také za vedení evidence orgánů a členů orgánů Unie.

·       Sekretariát řídí a za jeho činnost odpovídá tajemník. Tajemník Unie vykonává usnesení valné hromady a předsednictva, připravuje podklady pro řídicí a rozhodovací činnost těchto orgánů a účastní se zasedání předsednictva s hlasem poradním.

·       O organizaci sekretariátu rozhoduje předsednictvo.

·       O vzniku a zániku pracovního poměru tajemníka, případně dalších zaměstnanců sekretariátu rozhoduje předsednictvo a příslušné pracovně-právní úkony provádí předseda předsednictva. O ostatních pracovně-právních otázkách sekretariátu rozhoduje tajemník.

 

PŘÍJMY A HOSPODAŘENÍ UNIE

 

Článek 23

 

·       Náklady spojené s činností Unie jsou hrazeny z členských příspěvků, poplatků za semináře, popř. jiných zdrojů.

·       Unie hospodaří podle vlastního rozpočtu.

·       Podrobnosti o odvádění členských příspěvků (tj. zejména jejich výši a splatnost) určí předsednictvo formou vydání jednacího příspěvkového řádu Unie.

·       Opatření finanční povahy je oprávněn činit v souladu se schváleným plánem hospodaření předseda předsednictva,  pověřený člen předsednictva nebo tajemník Unie.

·       Členové Unie neručí za závazky a dluhy Unie.

PODMÍNKY ZRUŠENÍ UNIE

 

Článek 24

·       O zrušení Unie s likvidací rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou. Jiným způsobem, než na základě rozhodnutí valné hromady může dojít ke zrušení Unie s likvidací způsobem upraveným zákonem.

 

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Unie destilatérů dne 28.5.2015 v Bohdanči.

 
©Unie Destilatérů 2015

5.11.20 | ČT24 Byznys - výroba alkoholu v nouzovém stavu

Hlavní ekonomický pořad zpravodajského programu ČT24 odvysílal 3.11.20 díl o tom, jak se daří výrobcům alkoholu v čase nouzového stavu. Za destilatéry mluvil člen naší unie Ing. Zdeněk Musil. Pořad naleznete zde.

13.10.20 | Usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření

Usnesení platné od 14.10.20, kterým se nahrazuje usnesení ze dne 8.10.20 je ke stažení zde.

18.12.19 | !! Aktuálně ke spotřební dani !!

Poslanecká sněmovna většinou přítomných poslanců schválila vládní návrh tzv. daňového balíčku, jehož součástí je i změna zákona o spotřebních daních v oblasti spotřební daně z lihu. Sazba daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení se zvyšuje ze 143 Kč za la na 162 Kč za la. Základní sazba daně z lihu vzroste z 285 Kč za la na 322,5 Kč za la s účinností od 1. ledna 2020.

26.10.19 | Upozornění - překročení limitu 30 la u PP

Vhledem k velmi vysokému počtu případů překročení limitu pálení 30 la (cca 3000 případů) na domácnost v sezoně 2018/2019 vydala celní správa toto upozornění pro pěstitele, které doporučuje vyvěstit v pěstitelských pálenicích:

(obrázek lze uložit přímo zde v rozlišení vhodném pro tisk)

 

26.10.19 | Navýšení spotřební daně z alkoholu

Předpokládá se navýšení spotřební daně z alkoholu až o 15% - tj pro pálenice z nynějších 143,-/la na 166,-/la pravděpodobně od 1.1.2020.

K dnešnímu dni ještě není schváleno. Celou situaci sledujeme a budeme průběžně informovat.